Reningsverket för dig som vill ha det det bästa marknaden kan erbjuda

Hur fungerar 4evergreen MBR Premium

Nedan följer en enklare genomgång av processen som renar avloppsvatten till högsta tänkbara reningskrav. Vattenkvalitén ut ur ett 4evergreen MBR Premium är så pass hög att det lämpar sig att använda vattnet till bevattning och även till att spola toaletter. Fastigheter som normalt inte får anlägga WC p.g.a. bristande tillgång på färskvatten, kan i och med detta välja att uppgradera sina torra toalettlösningar till WC trots rådande restriktioner.

I princip används tre steg i vår reningsprocess. Initialt så leds allt avloppsvatten in i en första tank 1 . Här buffras och lagras avloppsvatten. Via en luftpump syresätts avloppsvattnet och en nedbrytningsprocess påbörjas samtidigt som toalettpapper, fekalier m.m löses upp. Icke biologiskt nedbrytbart material avskiljs via en självrenande screen 2 innan det pumpas vidare över till reaktortanken 3 . I detta steg bryts avloppsvattnet ned av mikroorganismer och syre. Bioslammet som bildas här är av en helt annan karaktär än slam från traditionella reningsverk. Det luktfria bioslammet arbetar ytterst effektivt och kan se ut som tjockt bubblande kaffesump. Produktionen av överskottsslam blir minimal i processen.

Det renade avloppsvattnet lämnar bioreaktorn via en nedsänkt MBR modul 4
tryckskillnad ultrafiltrerar därefter allt utgående vatten. Genom 0,4 μm filtrering elimineras suspenderade partiklar samt bakterier och ett partikelfritt, luktfritt och ofarligt rent vatten lämnar bioreaktorn. Vattnet kan vid detta skede återanvändas för bevattning av t.ex. växter och gräsmattor och för att användas som spolvatten i toaletter på fastigheten. En besparing på upp mot 30-40% av vattenkonsumtionen går att erhålla genom återanvändning av det renade vattnet.

Som sista steg 5 i processen återfinns fosforrening. Partikelfritt vatten leds med självfall till behållare innehållande 4evergreen fosformedia. Den fosfor som finns kvar i vattnet binds här in i vårt filtermedia. Till skillnad från många andra lösningar på marknaden, behövs ingen justering efter belastning eller behov av pH-reglering. Allt sker genom självfall och utan behov av el eller kemikalier. Det vatten som sedan lämnar systemet är renat från samtliga parametrar, både i avseende på näringsämnen och bakterier.