Sveriges största kommunala reningsverk uppgraderar nu till samma teknik som vi erbjuder till er med enskilt avlopp

4evergreen MBR Premium – ett system utöver det vanliga

4evergreen MBR Premium lever upp till alla reningskrav enligt gällande standard. Dessutom är detta det första MBR reningsverket som certifierats enligt de tuffa amerikanska kraven NFS/ANSI standard 40, standard 245 och klass 1 (reduktion av fekala koliformer).

I Sverige ställs det krav på reduktion av BOD, kväve och fosfor samt i vissa fall bakterier. Samtliga krav lever 4evergreen MBR Premium upp till med råge. Ingen ytterligare rening krävs. Vi tillhandahåller dessutom lösningar för att ta tillvara på det renade vattnet som är en unik resurs att ta tillvara på. Renat vatten kan direkt återanvändas till WC spolning och bevattning på fastigheten vilket kan minska vattenkonsumtionen med 30-40 %.

Nollutsläpp är ett begrepp som ibland används och det är möjligt med ett 4evergreen MBR Premium genom att allt avloppsvatten återanvänds på fastigheten och inget vatten leds till recipienten som man vill skydda.

Parameter BOD P-tot N-tot
Svenska krav 90% 90% 50% Reduktion
HVMFS 2016:17 30mg/l 1mg/l 40mg/l Riktvärde
4evergreen 99,7% 98,1% 63,2% Reduktion
MBR premium 1,3mg/l 0,2mg/l 19,5mg/l Riktvärde

Lever upp till EU:s riktlinjer 76/160/EWG för badvattenkvalitet samt alla svenska krav.

4evergreen MBR Premium är ett extremt flexibelt system som kan levereras i olika tankar och utföranden för att möta kundspecifika behov. Installationer i källare, bodar, under trädäck, i container, i pontoner på husbåtar etc är alla tänkbara lösningar som realiserats.

4evergreen MBR Premium omvandlade fritidshuset till ett nollutsläpp

I Norrtälje kommun är det vanligt med sluten tank och BDT rening för fritidshus, vilket även gäller många andra kommuner i Sverige. I fritidshusområdet vid Gåsvik, i Norrtälje kommun, finns det idag ett fritidshus som hade sluten tank för WC och BDT-rening i form av infiltration. P.g.a. hög nyttjande grad under sommar, vår och höst resulterade den tekniska lösningen i ett högt antal tömningar av slam och mycket BDT avlopp (även innehållande urin) som gick orenat ut till recipienten via felinstallerad infiltration med biomoduler. Fastigheten har sedan våren 2020 valt att installera ett 4evergreen MBR Premium system för att rena allt avloppsvatten och samlar renat vatten för bevattning på fastigheten. Resultatet är, utöver eliminerat behov av slamtömning, att fastigheten inte släppt ut något vatten till recipienten. Allt vatten lagras och nyttjas på fastigheten och därmed fungerar systemet som ett nollutsläpp. Bättre kan det inte bli.

Ovan visar på en vision och en bild av att vi skall se avloppsvatten som en resurs, vilket vi möjliggör med detta unika system.