Värmdö kommun – fritidshus – 5 P.E. – Viggsö

Värmdö kommun var den första kommunen i Sverige som insåg potentialen i 4evergreen MBR Premium och här installerades det första systemet 2019. På fastigheten fanns det en mulltoalett samt en äldre BDT anläggning.

Fastighetsägaren funderade på att anlägga en ny BDT anläggning och en större sluten tank för WC, snålspolande. Detta alternativ visade sig bli mycket kostsamt i såväl inköp, installation och drift då anläggningen är på en ö utan vägförbindelse. Etableringen av entreprenadmaskiner samt transport av massor och dessutom slamtömning, var mycket kostsamt.

Lösningen blev en 4evergreen MBR Premium för 5 P.E. med återcirkulation av renat vatten till ny WC samt egen slamtömning på fastigheten vid eventuellt behov. Installationen skedde helt utan behov av grävning, då anläggningen placerades i bod invid den befintliga BDT anläggningen, som konverterades till en pumpstation.

4evergreen MBR Premium installation Viggsö, Värmdö kommun. Lossning på brygga, installation i bod, återirculation av renat vatten till WC, kemikaliefritt, tillstånd utan slamtömning av kommunen.

Norrtälje kommun – fritidshus – 5 P.E. – Gåsvik

I Norrtälje kommun är det vanligt med sluten tank för WC och separat BDT-rening. På fritidsfastigheten i Gåsvik var det inget undantag utan även inskrivet i detaljplanen från 60-talet, att det var endast sluten tank för WC och separat BDT-rening som gällde för fastigheten. Norrtälje kommun vet dock att det har hänt en hel del sedan 60-talet inom området enskilt avlopp och insåg ganska snart att en 4evergreen MBR Premium är mer miljövänligt än sluten tank och separat BDT-rening.

Fastighetsägaren, i Gåsvik, som hade sluten tank för WC och BDT-rening i form av infiltration, belastades med ett högt antal tömningar av slam och mycket BDT avlopp (även innehållande urin), som gick orenat ut till recipienten via felinstallerad infiltration med biomoduler. Fastigheten har sedan våren 2020 valt att installera ett 4evergreen MBR Premium system för att rena allt avloppsvatten och samlar renat vatten för bevattning på fastigheten. Resultatet är utöver eliminerat behov av slamtömning att fastigheten inte släppt ut något vatten till recipienten. Allt vatten lagras och nyttjas på fastigheten och därmed fungerar systemet som ett nollutsläpp. Bättre kan det inte bli.

Då det saknades bod, källare, garage eller annan lämplig plats för installation av systemet, installerades tankarna i en isolerad box, som sedermera byggdes in under trädäcket på fastigheten.

Till detta system finns möjlighet att boka ett besök, för genomgång av systemet och hur det fungerar rent praktiskt för den intresserade. Kontakta oss för mer information.

4evergreen MBR Premium installation Gåsvik, Norrtälje kommun. Installation i isolerad box under trädäck, renat vatten till bevattning, kemikaliefritt, tillstånd utan slamtömning av kommunen.

Vaxholms kommun – fritidshus – 2 hushåll – Tynningö

I Vaxholms kommun på Tynningö uppgraderade fastighetsägaren till en 4evergreen MBR Premium för 2 hushåll. Fritidshusen, som saknade WC helt, uppgraderade till en totallösning med rening av såväl WC samt BDT avlopp med återcirkulation till samtliga WC i de två husen. Anläggningen gick att placera i befintlig källare i ett av husen och således eliminerades behovet av grävning för avloppet helt på fastigheten. Då belastningen på systemet är relativt lågt och med längre uppehåll, estimeras att behovet av slamtömning helt uteblir på fastigheten.

4evergreen MBR Premium installation Tynningö, Vaxholms kommun. Installation i två mindre rum i källere, renat vatten till WC spolning och bevattning, kemikaliefritt.

Värmdö kommun – fritidshus – 5 P.E. – Sollenkroka

I Värmdö kommun, Sollenkroka, uppförde Vimmebyhus ett nytt toppmodernt hus 2020. Hållbara materialval, solceller och framtidens reningsverk där vattnet återanvänds för bevattning präglar detta boende. Anläggningen är uppdelad i en tank förlagd i marken, med bland annat ett slamlager för lagring av slam, samt tank ovan mark i källaren inklusive tank för lagring av bevattningsvatten. Fastigheten som idag nyttjas som fritidsboende har permanentstandard och möjlighet att vid permanent belastning lagra överskottsslam i separat tank för att uppnå slamtömningsintervall om upp till 5 år. Det vatten som inte används på fastigheten till bevattning, renas utan kemikalier och leds sedan ut i stenkistan som bland annat tar hand om dagvattnet. Ingen ytterligare rening krävs.

4evergreen MBR Premium installation Sollenkroka, Värmdö kommun. Installation i två tankar, varav en förlagd i mark. Renat vatten till lagringstank för bevattning, kemikaliefritt.